Jedinečné. Jako Vy. Betonové prvky BETON BROŽ

Integrovaný systém managementu

Společnost Beton Brož s.r.o. se při všech svých činnostech od plánování, nakupování vstupních surovin, přes výrobu, skladování až po expedici řídí požadavky norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2009 (management kvality),
 • ČSN EN ISO 14001:2005 (management ochrany ŽP) a
 • ČSN OHSAS 18001:2008 (management BOZP),

kdy k plnění požadavků přistupuje integrovaně. Všechny firemní procesy jsou tedy řízeny v rámci integrovaného systému managementu (ISM).

Samozřejmostí je, že jsou dodržovány požadavky legislativy vztahující se na činnost společnosti.

Informace o kontaktních osobách:

 • Představitel ISM - Ing. Jožka Kmoníček
 • Manažer ISM - Ing. Andrea Danižová
 • Zástupce pro oblast BOZP a PO - Ing. Milan Moulis

Jsme držiteli integrovaného certifikátu, který potvrzuje, že naše společnost udržuje a rozvíjí integrovaný systém managementu v souladu s požadavku norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN OHSAS 18001:2008.


Politika integrovaného systému managementu

motto: „Děláme to, co nás baví". Libor Brož

Jedinečnost přístupu je nedílnou součástí našeho úspěchu, díky své podstatě plně respektuje odlišný způsob vnímání světa i různé potřeby každého z nás. Je to síla, která nás pohání kupředu. Díky jedinečnosti objevujeme nové obzory, inovativní technologie, jsme ohleduplnější k našemu okolí. Uplatňujeme jedinečnost přístupu ke všem aspektům našeho podnikání, našim cílem je nabízet produkty vysoké kvality a užitné hodnoty vyráběné podle nejvyšších standardů bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Jedinečnost přístupu k řízení procesů
Procesy a jejich řízení je neustálý posun vpřed. Abychom udržely vytýčený směr a neustále zlepšovali všechny procesy, pracovní i životní prostředí, stanovujeme adekvátní cíle a pravidelně prověřujeme a vyhodnocujeme jejich naplňování. Rozvoj, zlepšování a vytváření podmínek pro uplatňování naší vize a cílů jde ruku v ruce s poskytováním dostatečných zdrojů, jak finančních, personálních, ale i informačních. Bez adekvátních zdrojů to prostě nejde. Kromě poskytování zdrojů myslíme také na dodržování souladu s platnou legislativou a dalšími požadavky, ke kterým jsme se přihlásili nebo jim podléháme, a to ve všech oblastech našeho podnikání.

Jedinečnost přístupu k zákazníkům
Každý z nás je originál, každý z nás je jedinečný a nenapodobitelný. S každým zákazníkem proto jednáme zcela specificky a individuálně. Posloucháme a plníme konkrétní přání svých klientů. Každý z nich je pro nás jedinečný! I proto se maximálně snažíme, aby naše výrobky uspokojily různorodé představy a touhy všech našich zákazníků. Nadstandardní přístup je pro nás běžnou záležitostí. Ceníme si každého zákazníka a vážíme si jeho věrnosti. U nás si zákazníky hýčkáme! Mimořádný zákazník si zaslouží mimořádný servis. Rádi děláme víc, než bychom měli.

Jedinečnost přístupu k zaměstnancům
Individuální, osobní a lidský přístup je mottem našich vztahů na pracovišti. Spokojenost našich zaměstnanců přináší spokojenost našich zákazníků. K našim zaměstnancům proto přistupujeme s úctou a respektem. Zajímáme se o individuální problémy každého člena týmu a našim zaměstnancům dopřáváme pocit, že jejich práce je smysluplná a nenahraditelná. Rozvíjíme pocit odpovědnosti zaměstnanců za plnění stanovených cílů, kvalitní výrobu, ochranu životního prostředí a bezpečné pracovní prostředí. Jsme si vědomi toho, že i pracovníky je třeba hýčkat, motivovat k výkonu a zvyšovat jejich potenciál neustálým vzděláváním a poskytováním vhodných podmínek pro jejich osobní rozvoj.

Jedinečnost přístupu k inovacím
Výjimečnost se musí neustále udržovat a prohlubovat, je výsledkem dlouhodobého vývoje, poctivé práce a velkého nasazení všech našich zaměstnanců. Snažíme se neustále přinášet něco originálního a jedinečného. Něco, co zůstane v myslích našich klientů. Naším cílem je určovat moderní trendy a být na špičce inovací. Jsme otevřeni novým nápadům, rádi přinášíme neotřelé výrobky a inovujeme celé zázemí naší společnosti.

Jedinečnost přístupu k technologiím
Výjimečnost, s kterou přistupujeme k jednotlivým výrobkům, dává našim produktům duši. Neustále zdokonalujeme naše výrobní metody, přinášíme nová řešení a unikátní výrobní technologie. S pomocí špičkových technologií a nepřetržité inovace dokážeme dodávat vysoce kvalitní zboží, které uspokojí i ty nejnáročnější klienty. Díky našim vyspělým technologiím dokážeme velmi pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Ojedinělé technologie vyhovují veškerým požadavkům na kvalitu, množství i rychlost, životní prostředí a v neposlední řadě i požadavkům na bezpečnost při samotném výrobním procesu.

Jedinečný přístup k životnímu prostředí
Životní prostředí a jeho ochrana se dotýká každého z nás. Prostor, ve kterém žijeme, je velmi křehký a zasluhuje si citlivý přístup. Tak jako každý člověk může výrazně přispět k zlepšení životního prostředí, tak i my si dáváme záležet na přístupu k našemu okolí. Suroviny, které používáme k výrobě, jsou přírodní nebo ekologicky nezávadné. Nespolupracujeme s nikým, kdo svou činností ničí vzácné přírodní ekosystémy. Vedeme své zaměstnance k tomu, aby své činnosti prováděli environmentálně šetrným způsobem a šetřili přírodními zdroji. Naše technologie a výrobní postupy jsou navrženy tak, aby byly co nejšetrnější k životnímu prostředí a minimalizovali nebo odstranili možné negativní dopady naší činnosti na životní prostředí. Důslednou prevencí předcházíme haváriím, nehodám, znečištění nebo mimořádným situacím. Jsme schopni přijímat adekvátní opatření pro případ zdolávání mimořádných situací nebo jiných vážných nebezpečí. Komunikace, spolupráce a poskytování relevantních informací o významných vlivech naší činnosti na naše okolí a životní prostředí je pro nás samozřejmostí. Aktivně se angažujeme v širokém spektru programů v oblasti životního prostředí a minimalizujeme tak dopad na naše životní prostředí. Být v harmonii se svým okolím je nedílnou součástí úspěchu!

Jedinečný přístup k bezpečnému pracovnímu prostředí
Za samozřejmost považujeme bezpečnou výrobu v odpovídajícím pracovním prostředí. Vytváříme podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Trvalým zlepšováním pracovních postupů a všech procesů a systematickým vyhledáváním možných rizik předcházíme vzniku nehod a mimořádných situací. V maximální možné míře eliminujeme potenciální negativní dopady naší činnosti na bezpečnost práce, pracovní prostředí a zdraví zaměstnanců nebo obyvatel regionu. O existenci potenciálních rizik, o dopadech naší činnosti na bezpečné pracovní prostředí a zdraví osob komunikujeme zcela otevřeně. Jsme schopni přijímat adekvátní opatření k prevenci rizik stejně tak i pro případ zdolávání mimořádných situací nebo jiných vážných nebezpečí.

Jedinečný přístup k logistice
Logistika je pro nás uměním a současně vědou o tom, jak mít tok zboží a informací zcela pod kontrolou. Spolupracujeme pouze s osvědčenými partnery, kterým plně důvěřujeme a na které se můžeme naprosto spolehnout. Od našich partnerů a dodavatelů vyžadujeme stejně zodpovědný přístup ke kvalitě poskytovaných produktů a služeb, odpovídající technickou úroveň a především zákaznický přístup. S našimi dodavateli a partnery budujeme dlouhodobé vztahy založené na důvěře a vzájemném respektu.


Kvalita

Jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikát potvrzuje, že naše společnost uplatňuje, udržuje a neustále rozvíjí systém managementu kvality v souladu s požadavky této normy.

Společnost Beton Brož s.r.o. nabízí širokou škálu kvalitních výrobků, nabízí také kvalitní služby a odborné poradenství při realizaci zákaznických projektů.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Jsme držiteli certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Certifikát potvrzuje, že naše společnost uplatňuje, udržuje a neustále zlepšuje systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky této normy.

Držením certifikátu zároveň prokazujeme odstraňování a minimalizace rizika vůči zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám, které mohou být vystaveny rizikům BOZP spojenými s činností firmy a to nejen z hlediska dodržování právních předpisů, ale i z hlediska okolí výrobního místa.

Každý dodavatel, odběratel a návštěvník společnosti Beton Brož s.r.o. musí být ohlášen na vrátnici a mít svoji kontaktní osobu, která je informována o cílech a průběhu návštěvy a činnosti ve firmě.Přehled bezpečnostních rizik

RizikaBezpečné chování, opatření
provoz manipulační vysokozdvižné vozíkypohybovat se v bezpečné vzdálenosti,
používat vyznačené cesty pro chodce a chodníky
provoz osobních a nákladních vozideldbát zvýšené opatrnosti, používat vyznačené cesty pro chodce, chodníky
stohovaný materiál, nebezpečí pádu na osobupohybovat se v bezpečné vzdálenosti
mechanická nebezpečí vyplývající z výrobních zařízenípohybovat se v bezpečné vzdálenosti, nedotýkat se zařízení
zvýšená hlučnost v částech výrobních prostorpři delším pohybu používat ochranu sluchuJe zakázáno:

 • Vstupovat / vjíždět do areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používat resp. aplikovat je kdekoliv v areálu
 • Vstupovat / vjíždět do areálu s rodinnými příslušníky, zvířaty, střelnými zbraněmi, alkoholickými nápoji nebo návykovými látkami
 • Fotografovat a filmovat v areálu bez zvláštního povolení
 • Odnášet / odvážet v areálu majetek bez příslušných dokladů
 • Vstupovat / vjíždět do objektů a hal bez souhlasu odpovědného zaměstnance daného pracoviště


Životní prostředí

V naší společnosti uplatňujeme, udržujeme a neustále zlepšujeme systém managementu ochrany životního prostředí v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Šetrný přístupu k životnímu prostředí, a to nejen z hlediska dodržování právních předpisů, ale i z hlediska okolí výrobního místa, zaměstnanců, zákazníků, ostatní veřejnosti a dalších zainteresovaných stran je pro nás samozřejmostí.

Vedení společnosti si uvědomuje, že svou činností do tohoto systému zasahuje a je jejím cílem v co největší míře zmírnit dopady své činnosti na ŽP. Snahou je využívat takové technologie a pracovní postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, minimalizovat tvorbu odpadů, snižovat spotřebu energií a zejména stanovovat taková preventivní opatření, která v co největší míře minimalizují riziko havárie či jiného negativního zásahu do ŽP.

Jsme zapojení do projektu "Zelená firma" - podpora ochrany životního prostředí sběrem, zpětným odběrem a efektivní recyklací odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Jsme zapojení do systému EKO-KOM a ENVI-PAK - plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů dle platné legislativy.